Một đoạn NST bị đứt ra, đảo ngược 180˚ và nối lại vị trí cũ làm phát sinh đột biến

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột đoạn NST bị đứt ra, đảo ngược 180˚ và nối lại vị trí cũ làm phát sinh đột biến
edu shop hỏi 2 năm trước

Một đoạn NST bị đứt ra, đảo ngược 180˚ và nối lại vị trí cũ làm phát sinh đột biến
A. mất đoạn.
B. lặp đoạn.
C. chuyển đoạn.
D. đảo đoạn.