Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là
A. prôtêin.
B. enzim.
C. pôlixôm.
D. gen.