Một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính
A. phổ biến
B. liên tục
C. thoái hóa
D. đặc hiệu