Menđen phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMenđen phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Menđen phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?
A. Ruồi giấm.
B. Cải củ.
C. Đậu Hà Lan.
D. Chuột bạch.