Mạch thứ nhất của 1 gen ở tế bào nhân thực có 1400 nuclêôtít. Theo lí thuyết, mạch thứ 2 của gen này có bao nhiêu nuclêôtít?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMạch thứ nhất của 1 gen ở tế bào nhân thực có 1400 nuclêôtít. Theo lí thuyết, mạch thứ 2 của gen này có bao nhiêu nuclêôtít?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Mạch thứ nhất của 1 gen ở tế bào nhân thực có 1400 nuclêôtít. Theo lí thuyết, mạch thứ 2 của gen này có bao nhiêu nuclêôtít?
A. 1400.
B. 700.
C. 1200.
D. 2400.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

Theo cấu trúc gen ở tế bào nhân thực gồm 2 mạch có kích thước như nhau (số nucleotit bằng nhau). Vì vậy số Nucleotit trên mạch 2 = số nucleotit mạch 1 = 1400 nu.

Your Answer