Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo ribôxôm?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsLoại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo ribôxôm?
quangvanhai Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo ribôxôm?
A. rARN.
B. mARN.
C. tARN.
D. ADN.

Your Answer