Kiểu gen nào sau đây đồng hợp 2 cặp gen?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKiểu gen nào sau đây đồng hợp 2 cặp gen?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Kiểu gen nào sau đây đồng hợp 2 cặp gen?
A. $\frac{\text{AB}}{\text{ab}}$.
B. $\frac{\text{AB}}{\text{aB}}$.
C. $\frac{\text{AB}}{\text{Ab}}$.
D. $\frac{\text{AB}}{\text{AB}}$.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

Kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen (AA, BB) là: $\frac{\text{AB}}{\text{AB}}$

Your Answer