Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?
A. Rừng mưa nhiệt đới.
B. Hoang mạc.
C. Rừng lá rụng ôn đới.
D. Thảo nguyên.