Khi thiếu thức ăn, ở một số loài động vật, các cá thể trong một quần thể ăn thịt lẫn nhau. Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ sinh thái nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi thiếu thức ăn, ở một số loài động vật, các cá thể trong một quần thể ăn thịt lẫn nhau. Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ sinh thái nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 tháng trước

Khi thiếu thức ăn, ở một số loài động vật, các cá thể trong một quần thể ăn thịt lẫn nhau. Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ sinh thái nào sau đây?
A. Cạnh tranh khác loài.
B. Kí sinh.
C. Cạnh tranh cùng loài.
D. Hội sinh.

1 Answers
Falooccut trả lời 3 tuần trước

cialis online reviews Buy Amoxicillin 500mg Capsules

Your Answer