Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây <strong>sai</strong>?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây <strong>sai</strong>?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về tiêu hóa ở động vật nhai lại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn.
B. Dạ múi khế tiết ra enzim pepsin và HCl đế tiêu hóa prôtêin.
C. Xenlulôzơ trong cỏ được biến đổi nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh ở dạ cỏ.
D. Dạ tổ ong được coi là dạ dày chính thức của nhóm động vật này.