Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính.
II. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm đa bội hóa.
III. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.
IV. Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.