Khi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về thành phần hữu sinh trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả nấm đều là sinh vật phân giải.
B. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 luôn có sinh khối lớn hơn sinh vật tiêu thụ bậc 2.
C. Tất cả các loài động vật ăn thịt thuộc cùng một bậc dinh dưỡng.
D. Vi sinh vật tự dưỡng được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.