Khi nói về quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ, phát biểu nào sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ, phát biểu nào sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Khi nói về quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nguyên liệu của quá trình phiên mã là các axit amin.
B. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN polimeraza.
C. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’.
D. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tác bán bảo toàn.

2 Answers
Thuỷ Tiên trả lời 1 năm trước

C

quangvanhai Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ:

  • Sử sụng nguyên liệu là các nuclêltôt (A, U, G và X) 
  • Enzim xúc tác là ARN polimeraza.
  • Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung (không theo nguyên tắc bán bảo toàn)
  • phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’.

Tham khảo thêm về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân sơ.

Your Answer