Khi nói về quá trình diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về quá trình diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về quá trình diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.
(2). Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã là một trong những nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái.
(3). Diễn thế thứ sinh khởi đầu từ môi trường chưa từng có sinh vật.
(4). Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp chúng ta có thể chủ động xây dựng kế hoạch để bảo vệ và khai thái tài nguyên thiên nhiên.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.