Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các loài có ổ sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần vẫn có thể cùng chung sống trong một sinh cảnh.
II. Ổ sinh thái của mỗi loài khác nhau với nơi ở của chúng.
III. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.
IV. Các loài cùng sống trong một sinh cảnh vẫn có thể có ổ sinh thái về nhiệt độ khác nhau.

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.