Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lưới thức ăn ở rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn ở thảo nguyên.
B. Lưới thức ăn của quần xã vùng ôn đới luôn phức tạp hơn so với quần xã vùng nhiệt đới.
D. Trong diễn thế sinh thái, lưới thức ăn của quần xã đỉnh cực phức tạp hơn so với quần xã suy thoái.