Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dẫn truyền tim.
B. Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi.
C. Khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất.
D. Loài có khối lượng cơ thể lớn thì có số nhịp tim/phút ít hơn loài có khối lượng cơ thể nhỏ.