Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về hệ sinh thái trên cạn, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Thực vật đóng vai trò chủ yếu trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật.
B. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là không đáng kể.
C. Vật chất và năng lượng đều được trao đổi theo vòng tuần hoàn kín.
D. Vi khuẩn là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.