Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen trên 1 NST.
B. Đột biến lặp đoạn luôn có lợi cho thể đột biến.
C. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho 2 alen của 1 gen cùng nằm trên 1 NST.
D. Đột biến lặp đoạn có thể dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo ra các gen mới.