Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen trên 1 NST.
B. Đột biến lặp đoạn luôn có lợi cho thể đột biến.
C. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho 2 alen của 1 gen cùng nằm trên 1 NST.
D. Đột biến lặp đoạn có thể dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo ra các gen mới.