Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
A. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit có thể không làm thay đổi tỉ lệ (A + T)/(G + X) của gen.
B. Đột biến điểm có thể không gây hại cho thể đột biến.
C. Đột biến gen có thể làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô của gen.
D. Những cơ thể mang alen đột biến đều là thể đột biến.