Khi nói về CLTN theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về CLTN theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về CLTN theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
A. CLTN là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
B. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen của quần thể.
C. CLTN chỉ diễn ra khi môi trường sống thay đổi.
D. CLTN tạo ra kiểu gen mới quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.