Khi nói về chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về chu trình sinh địa hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên.
II. Cacbon đi vào chu trình cabon dưới dạng cacbon diôxit (CO2).
III. Trong chu trình nitơ, thực vật hấp thụ nitơ đưới dạng NH4+ và NO3-.
IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa.

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.