Khi nói về cân bằng pH nội môi ở người, theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về cân bằng pH nội môi ở người, theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Khi nói về cân bằng pH nội môi ở người, theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. pH của máu không phụ thuộc vào nồng độ CO2 trong máu.
B. pH của máu bằng khoảng 7,35 – 7,45.
C. Chỉ có thận tham gia cân bằng pH nội môi.
D. Trong các hệ đệm, hệ đệm bicacbonat là mạnh nhất.