Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng ?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng ?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn tới trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.
C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
D. Di-nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.