Khi nghiên cứu cấu trúc di truyền của một quần thể ở một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên qua 4 thế hệ, thu được bảng số liệu sau:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsKhi nghiên cứu cấu trúc di truyền của một quần thể ở một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên qua 4 thế hệ, thu được bảng số liệu sau:
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Khi nghiên cứu cấu trúc di truyền của một quần thể ở một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên qua 4 thế hệ, thu được bảng số liệu sau:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Từ thế hệ ${{\text{F}}_{2}}$ sang thế hệ ${{\text{F}}_{3}}$, quần thể có thể chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên.
II. Ở thế hệ ${{\text{F}}_{4}}$, quần thể có tần số alen $\text{A}=0,24$.
III. Ở thế hệ ${{\text{F}}_{1}}$ và ${{\text{F}}_{2}}$, quần thể không tiến hóa.
IV. Từ thế hệ ${{F}_{3}}$ sang thế hệ ${{F}_{4}}$ có thể đã xảy ra hiện tượng tự thụ phấn.
A. 1 . B. 4. C. 2 . D. 3 .