Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể ba?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsHợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể ba?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể ba?
A. Giao tử n kết hợp với giao tử n + 1.
B. Giao tử n kết hợp với giao tử n – 1.
C. Giao tử 2n kết hợp với giao từ 2n.
D. Giao tử n kết hợp với giao tử 2n.

Your Answer