Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể ba?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsHợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể ba?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể ba?
A. Giao tử n kết hợp với giao tử n + 1.
B. Giao tử n kết hợp với giao tử n – 1.
C. Giao tử 2n kết hợp với giao từ 2n.
D. Giao tử n kết hợp với giao tử 2n.