Hoạt động nào sau đây của con người làm giảm nồng độ CO2 trong khí quyển, góp phần giảm hiệu ứng nhà kính?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsHoạt động nào sau đây của con người làm giảm nồng độ CO2 trong khí quyển, góp phần giảm hiệu ứng nhà kính?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Hoạt động nào sau đây của con người làm giảm nồng độ CO2 trong khí quyển, góp phần giảm hiệu ứng nhà kính?
A. Trồng rừng và báo vệ rừng.
B. Sử dụng than đá làm chất đốt.
C. Sử dụng dầu mỏ làm chất đốt.
D. Đốt các loại rác thải nhựa.