Hiện tượng nào sau đây chắc chắn không làm thay đổi tần số alen của 1 quần thể?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsHiện tượng nào sau đây chắc chắn không làm thay đổi tần số alen của 1 quần thể?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Hiện tượng nào sau đây chắc chắn không làm thay đổi tần số alen của 1 quần thể?
A. Có sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể.
B. Có sự trao đổi các cá thể giữa quần thể đang xét với 1 quần thể lân cận cùng loài.
C. Có sự đào thải những cá thể kém thích nghi trong quần thể.
D. Có sự tấn công của 1 loài vi sinh vật gây bệnh dẫn đến giảm kích thước quần thể.