Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsHiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là
A. đột biến gen.
B. đột biến cấu trúc NST.
C. thường biến.
D. đột biến số lượng NST.