Hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsHiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Hiện tượng 1 kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là
A. biến dị tổ hợp.
B. đột biến NST.
C. thường biến.
D. đột biến gen.