Hệ tuần hoàn của động vật nào sau đây không có mao mạch?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsHệ tuần hoàn của động vật nào sau đây không có mao mạch?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Hệ tuần hoàn của động vật nào sau đây không có mao mạch?
A. Tôm sông.
B. Cá rô phi.
C. Ngựa.
D. Chim bồ câu.

Your Answer