Hệ tuần hoàn của động vật nào sau đây không có mao mạch?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsHệ tuần hoàn của động vật nào sau đây không có mao mạch?
quangvanhai Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Hệ tuần hoàn của động vật nào sau đây không có mao mạch?
A. Tôm sông.
B. Cá rô phi.
C. Ngựa.
D. Chim bồ câu.

Your Answer