Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\text{Aa}\frac{\text{Bd}}{\text{bD}}$ giảm phân bình thường tạo giao tử.

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsHai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\text{Aa}\frac{\text{Bd}}{\text{bD}}$ giảm phân bình thường tạo giao tử.
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\text{Aa}\frac{\text{Bd}}{\text{bD}}$ giảm phân bình thường tạo giao tử. Trong số giao tử được tạo ra có 12,5% số giao tử mang 3 alen trội. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử mang 2 alen trội có thể là trường hợp nào sau đây?
A. 50%.
B. 6,25%.
C. 37,50%.
D. 18,75%.