Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở Việt Nam được mô tả ở hình bên. Khoảng giá trị từ 20ºC đến 35ºC được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGiới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở Việt Nam được mô tả ở hình bên. Khoảng giá trị từ 20ºC đến 35ºC được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở Việt Nam được mô tả ở hình bên. Khoảng giá trị từ 20ºC đến 35ºC được gọi là

A. khoảng thuận lơi.

B. giới hạn dưới.

C. khoảng chống chịu.

D. giới hạn trên.

Your Answer