Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở Việt Nam được mô tả ở hình bên. Khoảng giá trị từ 20ºC đến 35ºC được gọi là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGiới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở Việt Nam được mô tả ở hình bên. Khoảng giá trị từ 20ºC đến 35ºC được gọi là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở Việt Nam được mô tả ở hình bên. Khoảng giá trị từ 20ºC đến 35ºC được gọi là

A. khoảng thuận lơi.

B. giới hạn dưới.

C. khoảng chống chịu.

D. giới hạn trên.