Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I, II, III và IV. Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã sinh vật trong quá trình diễn thế thứ sinh

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGiả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I, II, III và IV. Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã sinh vật trong quá trình diễn thế thứ sinh
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I, II, III và IV.
Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã sinh vật trong quá trình diễn thế thứ sinh
A. I và III
B.III và IV
C.II và IV
D. I và II

Your Answer