Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I, II, III và IV. Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã sinh vật trong quá trình diễn thế thứ sinh

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGiả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I, II, III và IV. Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã sinh vật trong quá trình diễn thế thứ sinh
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I, II, III và IV.
Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã sinh vật trong quá trình diễn thế thứ sinh
A. I và III
B.III và IV
C.II và IV
D. I và II