Giả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Nếu cỏ 1 bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ sinh thái này thì theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGiả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Nếu cỏ 1 bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ sinh thái này thì theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Giả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Nếu cỏ 1 bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ sinh thái này thì theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I.Số lượng cỏ 2 chắc chắn sẽ tăng lên vì có nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn.
II.Số lượng cá thể nai không bị ảnh hưởng vì không liên quan đến cỏ 1.
III.Số lượng cá thể trâu rừng có thể giảm xuống.
IV.Mức độ cạnh tranh giữa hổ và báo sẽ tăng lên.

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4