Giả sử 1 tế bào sinh tinh có kiêu gen \(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\), giảm phân tạo ra 4 loại giao tử. Biết rằng cặp Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGiả sử 1 tế bào sinh tinh có kiêu gen \(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\), giảm phân tạo ra 4 loại giao tử. Biết rằng cặp Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Giả sử 1 tế bào sinh tinh có kiêu gen \(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\), giảm phân tạo ra 4 loại giao tử. Biết rằng cặp Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
A. $\underline {AB} {\rm{Dd}}$, $\underline {Ab} {\rm{Dd}}$, $\underline {aB}$, $\underline {ab}$hoặc $\underline{AB}$, $\underline{Ab}$$\underline{aB}\text{Dd}$, $\underline{ab}\text{Dd}$.
B. $\underline{AB}\text{DD}$, $\underline{Ab}\text{DD}$, $\underline {aB}$, $\underline {ab}$hoặc $\underline{AB}$, $\underline{Ab}$$\underline{aB}\text{dd}$, $\underline{ab}\text{dd}$.
C. $\underline{AB}\text{DD}$, $\underline{ab}\text{DD}$, $\underline{AB}$, $\underline{Ab}$hoặc $\underline{AB}$, $\underline{ab}$$\underline{AB}\text{Dd}$, $\underline{Ab}\text{Dd}$.
D. $\underline{AB}\text{Dd}$, $\underline{Ab}\text{Dd}$, $\underline{aB}D$, $\underline{ab}d$hoặc $\underline{AB}d$, $\underline{Ab}D$$\underline{aB}\text{Dd}$, $\underline{ab}\text{Dd}$.

Your Answer