Giả sử 1 tế bào sinh tinh có kiêu gen \(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\), giảm phân tạo ra 4 loại giao tử. Biết rằng cặp Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGiả sử 1 tế bào sinh tinh có kiêu gen \(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\), giảm phân tạo ra 4 loại giao tử. Biết rằng cặp Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Giả sử 1 tế bào sinh tinh có kiêu gen \(\frac{Ab}{aB}\text{Dd}\), giảm phân tạo ra 4 loại giao tử. Biết rằng cặp Dd không phân li trong giảm phân 1, giảm phân 2 diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
A. $\underline {AB} {\rm{Dd}}$, $\underline {Ab} {\rm{Dd}}$, $\underline {aB}$, $\underline {ab}$hoặc $\underline{AB}$, $\underline{Ab}$$\underline{aB}\text{Dd}$, $\underline{ab}\text{Dd}$.
B. $\underline{AB}\text{DD}$, $\underline{Ab}\text{DD}$, $\underline {aB}$, $\underline {ab}$hoặc $\underline{AB}$, $\underline{Ab}$$\underline{aB}\text{dd}$, $\underline{ab}\text{dd}$.
C. $\underline{AB}\text{DD}$, $\underline{ab}\text{DD}$, $\underline{AB}$, $\underline{Ab}$hoặc $\underline{AB}$, $\underline{ab}$$\underline{AB}\text{Dd}$, $\underline{Ab}\text{Dd}$.
D. $\underline{AB}\text{Dd}$, $\underline{Ab}\text{Dd}$, $\underline{aB}D$, $\underline{ab}d$hoặc $\underline{AB}d$, $\underline{Ab}D$$\underline{aB}\text{Dd}$, $\underline{ab}\text{Dd}$.