Giả sử, 1 loài sinh vật có bộ NST 2n= 8; các cặp NST được kí hiệu là A,a; B,b; D,d và E,e. Cá thể có bộ NST nào sau đây là thể ba?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGiả sử, 1 loài sinh vật có bộ NST 2n= 8; các cặp NST được kí hiệu là A,a; B,b; D,d và E,e. Cá thể có bộ NST nào sau đây là thể ba?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Giả sử, 1 loài sinh vật có bộ NST 2n= 8; các cặp NST được kí hiệu là A,a; B,b; D,d và E,e. Cá thể có bộ NST nào sau đây là thể ba?
A. AaBbDdEe
B. AabbDdEe
C. AaBbDEe
D. AaBbDdEEe