Gen D ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGen D ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau:
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Gen D ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau:

Biết rằng axit amin valin chỉ được mã hóa bởi các côđon: 5’GUU3’, 5’GUX3’, 5’GUA3’, 5’GUG3’; axit amin histiđin chỉ được mã hóa bởi các côđon: 5’XAU3’, 5’XAX3’; chuỗi pôlipeptit do gen D quy định tổng hợp có 300 axit amin. Có bao nhiêu dạng đột biến điểm sau đây tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit do gen D quy định tổng hợp?
I. Đột biến thay thế cặp G – X ở vị trí 181 bằng cặp A – T.
II. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 150.
III. Đột biến thay thế cặp G – X ở vị trí 151 bằng cặp X – G.
IV. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 898.
A. 1.
B .3.
C. 2.
D. 4.