Gen B ở vi khuẩn gồm 1000 nuclêôtit, trong đó có 300 ađênin. Theo lí thuyết

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsGen B ở vi khuẩn gồm 1000 nuclêôtit, trong đó có 300 ađênin. Theo lí thuyết
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Gen B ở vi khuẩn gồm 1000 nuclêôtit, trong đó có 300 ađênin. Theo lí thuyết, gen B có 300 nuclêôtit loại
A. uraxin.
B. guanin.
C. xitôzin.
D. timin.