Dựa vào Hình 1.1, mô tả tóm tắt quá trình chuyên hoá năng lượng trong sinh giới (bắt đầu từ năng luợng ánh sáng)

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsDựa vào Hình 1.1, mô tả tóm tắt quá trình chuyên hoá năng lượng trong sinh giới (bắt đầu từ năng luợng ánh sáng)
quangvanhai Nhân viên hỏi 8 tháng trước


Quá trình chuyển hoá năng lượng trong sinh giới trải qua các giai đoạn tổng hợp, phân giải và huy động năng lượng.
– Giai đoạn tổng hợp: Nhờ chất diệp lục, cây xanh thu nhận năng lượng ánh sáng để tổng hợp các chất hữu cơ từ $\mathrm{CO}_2$ và nước. Như vậy, cây xanh đã chuyển năng lượng ánh sáng thành hoá năng tích luỹ trong các chất hữu cơ.
– Giai đoạn phân giải: Quá trình hô hấp làm biến đổi các phân tử lớn thành các phân tử nhỏ, đồng thời năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học ở các phân tử lớn chuyển sang năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các phân tử nhỏ ở dạng dễ chuyển đổi và sử dụng (ví dụ: ATP,…).
– Giai đoạn huy động năng lượng: Năng lượng giải phóng ra từ ATP sủ dụng cho các hoạt động sống như tổng hợp chất sống, vận động, sinh sản, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển,…

Các dạng năng lượng trong cơ thể cuối cùng đều chuyển thành nhiệt năng và thải ra môi trường.