Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđôn mở đầu?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđôn mở đầu?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđôn mở đầu?
A. 3’TAG5’.
B. 3’GAX5’.
C. 3’TTG5’.
D. 3’XAX5’.

1 Answers
Huỳnh Thị Thanh Hân trả lời 4 tháng trước

A. Thay G bằng X
B. Thay G bằng T 
D. Thay X đầu 3′ thành T
=> Chọn C

Your Answer