Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđôn kết thúc?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđôn kết thúc?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđôn kết thúc?
A. 3’AXX5’.
B. 3’TTT5’.
C. 3’AXA5’.
D. 3’GGA5’.