Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐộng vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?
A. Châu chấu.
B. Sư tử.
C. Chuột.
D. Ếch đồng.