Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐộng vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí?
A. Châu chấu.
B. Sư tử.
C. Chuột.
D. Ếch đồng.