Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐộng vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?
A. Thỏ.
B. Thằn lằn.
C. Ếch đồng.
D. Châu chấu.

Your Answer