Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐộng vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?
A. Mèo rừng.
B. Tôm sông.
C. Chim sâu.
D. Ếch đồng.