Động vật nào sau đây có NST giới tính ở giới cái là XX và ở giới đực là XO?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐộng vật nào sau đây có NST giới tính ở giới cái là XX và ở giới đực là XO?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Động vật nào sau đây có NST giới tính ở giới cái là XX và ở giới đực là XO?
A. Thỏ.
B. Châu chấu.
C. Gà.
D. Ruồi giấm.