Đối tượng được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền liên kết gen là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐối tượng được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền liên kết gen là
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Đối tượng được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền liên kết gen là
A. đậu Hà Lan.
B. ruồi giấm.
C. lúa.
D. gà.

Your Answer