Đối tượng được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền liên kết gen là

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐối tượng được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền liên kết gen là
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Đối tượng được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền liên kết gen là
A. đậu Hà Lan.
B. ruồi giấm.
C. lúa.
D. gà.