Để tìm hiểu quá trình quang hợp ở thực vật, 1 nhóm học sinh đã bố trí thí nghiệm trong phòng thực hành như hình bên.Kết quả thí nghiệm là trong bình thủy tinh xuất hiện bọt khí. Cho biết bọt khí được sinh ra trong quá trình quang hợp của rong mái chèo. Bọt khí này được tạo ra bởi khí nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐể tìm hiểu quá trình quang hợp ở thực vật, 1 nhóm học sinh đã bố trí thí nghiệm trong phòng thực hành như hình bên.Kết quả thí nghiệm là trong bình thủy tinh xuất hiện bọt khí. Cho biết bọt khí được sinh ra trong quá trình quang hợp của rong mái chèo. Bọt khí này được tạo ra bởi khí nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Để tìm hiểu quá trình quang hợp ở thực vật, 1 nhóm học sinh đã bố trí thí nghiệm trong phòng thực hành như hình bên.Kết quả thí nghiệm là trong bình thủy tinh xuất hiện bọt khí. Cho biết bọt khí được sinh ra trong quá trình quang hợp của rong mái chèo. Bọt khí này được tạo ra bởi khí nào sau đây?
A. $H_2$.
B. CO.
C. $O_2$.
D. $N_2$.

4 Answers
Dave trả lời 7 tháng trước

A

. trả lời 4 tháng trước

C. Nước + khí cacbônic ——- > tinh bột + khí ôxi

. trả lời 4 tháng trước

C. Nước + khí cacbônic ——- > tinh bột + khí ôxi

. trả lời 4 tháng trước

C. Nước + khí cacbônic ——- > tinh bột + khí ôxi

Your Answer