Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsDạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?
A. Lệch bội.
B. Chuyển đoạn.
C. Đa bội.
D. Dị đa bội.

Your Answer