Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsDạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?
A. Đảo đoạn.
B. Đa bội.
C. Dị đa bội.
D. Lệch bội.

Your Answer